Еднократно обслужване включва:

 • Еднократно осчетоводяване на документация и информация съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Контрол за съответствие на първични счетоводни документи със Законодателството на Република България.
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях.
 • Обработка на заплати и изготвяне на ведомости.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни и всички други задължения към бюджета.
 • Изготвяне на документи за болнични листове.
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО.
 • Изготвяне на Годишни отчети за дейността.
 • Изчисляване на пенсии за физически лица.
 • Счетоводни и данъчни консултации.
 • Изготвяне на справки и документи по искане на клиента.