Абонаментно счетоводно обслужване включва:

 • Изготвяне на цялостна счетоводна политика, съобразена с дейността на предприятието и изискванията на Управителя.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
 • Взимане и доставяне на документи от офис на клиента.
 • Осчетоводяване на документация и информация, съгласно всички Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Контрол за съответствие на счетоводните документи със Законодателството на Република България.
 • Отчитане и завеждане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси.
 • Изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план, отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи.
 • Изготвяне на справка декларации, VIES декларации, дневници по ЗДДС и подаването им в НАП.
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, и обявяването им в НОИ.
 • Обработка на заплати и изготвяне на ведомости.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни и всички други задължения към бюджета.
 • Месечно изготвяне и подаване в НАП на Декларации образец 1 - за осигурените лица, и образец 6 - за дължимите осигурителни вноски.
 • Изготвяне на документи за болнични листове и обявяването им в НОИ.
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО.
 • Изготвяне и подаване в НСИ на Годишни отчети за дейността на предприятието.
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи.
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ и Търговски регистър към Агенция по вписванията.
 • Регистрация на фискални устройства в НАП.
 • Счетоводни и данъчни консултации.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, оперативен и/или финансов лизинг.
 • Всички не упоменати по-горе услуги, надлежно описани в "Договор за счетоводно обслужване" или договорени между страните по друг начин.